Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olup, uyuşmazlığın tarafı olan iki veya daha fazla kişinin, arabulucunun yardımıyla, uyuşmazlığın çözümü konusunda anlaşmaya varmalarını sağlamayı amaçlayan  bir süreçtir.

Bu amaçla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan kişidir. Ülkemizde arabuluculuk faaliyeti mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunları tarafından yerine getirilmektedir.

Arabulucu kimin tarafındadır?

Arabulucular, tarafsız bir şekilde faaliyet göstermektedirler.

Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Arabulucu, görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir.

Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.

Arabulucuya anlattıklarım gizli kalacak mı?

Arabuluculuğun temel ilkelerinden biri gizliliktir. Yargılamanın aksine, arabuluculuk faaliyetinin başlangıcından itibaren tüm teklif ve beyanlarınız gizli kalacaktır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Arabuluculuk faaliyeti sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin, anlaşma sağlanamadığı takdirde yargılama sürecinde aleyhinize delil olarak kullanılabilmesi mümkün değildir.

Arabulucuya başvuru zorunlu mudur?

Kural olarak taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Ancak hukukumuzda iki alanda dava şartı olarak arabulucuya başvuru şartı getirilmiş olup bunlar iş hukukuna ilişkin davalar ve ticari davalardır.

Ne zaman başvurulur?

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğun öngörüldüğü hallerde, arabuluculuk sürecine başvuru gerçekleşmeyen davalar dava şartı yokluğu sebebiyle reddedilmektedir.

Arabulucuyu kim seçer?

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir. Dava şartı arabuluculuk söz konusu olduğunda ise arabulucu adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirilmektedir.

Zamanaşımına etkisi nedir?

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.